נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

איך ניגשים למכרז אותו מפרסם גוף ציבורי? בעלי עסקים רבים (קטנים, בינוניים וגדולים) המעוניינים לגדול ולהתרחב ומתחבטים בדרך הנכונה להיכנס לעולם הרכש הציבורי

תנאי סף במכרז

אחד המרכיבים המשמעותיים במכרז הוא תנאי הסף.
תנאי הסף נועד להגדיר את מאפייני המציעים אשר המפרסם מעוניין בשירותיהם.
תנאי הסף מהווה "מסננת" ראשונית, אשר מציעים שלא עוברים אותה אינם יכולים לרחת חלק בהליך המכרזי.
תנאי הסף נוגעים בדרך כלל להיקפי פעילות מינימאלים (כמותיים וכספיים), לניסיון המציע וצוותו, להסמכות ורישיונות פורמאליים.
יודגש כי קיים הליך של שאלות הבהרה למכרז בו רשאי המציע לדרוש הקלה בתנאי הסף, במקרה בו לחוות דעתו תנאי הסף אינם הולמים את מאפייני המכרז, מפלים עסקים קטנים וכדומה.

תנאי איכות במכרז

מרכיב משמעותי במכרז הוא מרכיב האיכות על פיו מנוקדת הצעת המציע.
יצויין כי אין הכרח לכלול במכרז תנאי איכות, והחלטה זאת נתונה לשיקולו של עורך המכרז.
מרכיבי איכות יכול ויגעו בנושאים הבאים: ניסיון נוסף של המציע וצוותו מעבר לנדרש בתנאי הסף, מתודולוגיה מוצעת, ראיון למציע וצוותו, המלצות מלקוחות ועוד.
יודגש כי קיים הליך של שאלות הבהרה למכרז בו רשאי המציע לדרוש הקלה בתנאי האיכות, בכל מקרה בו לחוות דעתו של המציע תנאי האיכות אינם רלונטיים או אינם מייצגים את השירותים הנדרשים.

 

חוק חובת המכרזים

הבסיס להשתתפות בהגשת הצעות למכרזים במגזר הממשלתי הוא ההבנה כי כלל הגופים הציבוריים כפופים לחוק חובת המכרזים.
החוק מרכז את כלל התנאים וההנחיות המחייבות את  הגוף הציבורי בבואו לרכוש שירותים, טובין וכל הנדרש לפעילותו השוטפת ולמימוש יעדיו התקציביים.

החוק מפרט בין היתר את סוגי ההתקשרויות השונים כגון: מכרז פומבי, מכרז סגור, מכרז מסגרת, פטור ממכרז ועוד.

בנוסף מנחה החוק את אופן ביצוע ההליך המכרזי לשלביו השונים, פירוט ההעדפות לתוצרת הארץ ועוד.

מסמכים וטפסים להגשת הצעה למכרז

חלק לא מבוטל מתכולת ההצעה למכרז הוא נספחים שיש למלא, אישורים שיש להמציא, ערביות וביטוח.
מומלץ להקפיד על הגשה מלאה של כלל המסמכים ובפרט על הגשת מסמך הערבות (במידה ונדרש).
רצוי להיערך מראש עם כלל המסמכים אשר רובם ככולם נדרשים לחתימת רואה חשבון, עורך דין ומורשה החתימה אצל המציע.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ללא כל התחייבות!

מאמרים נוספים